UWAGI, POSTANOWIENIA I ZALECENIA DLA DZIAŁKOWICZÓW

……………………………………………………………………………………………….

                        Na wstępie pragnę zwrócić uwagę na podstawowy fakt, że to działkowicze w osobach swoich delegatów dokonali wyboru składu osobowego Zarządu ROD „Brzeg” w Brzegu,  z którego to składu  dokonano wyboru prezesa Zarządu, zobowiązanego do koordynacji pracy Zarządu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w PZD, zawartymi  w: Prawo w PZD, Statucie i Regulaminie.

Od zawartych przepisów i obowiązujących wszystkich działkowiczów nie stosuje się odstępstw od ich realizacji  w zakresie realizacji poszczególnych zadań i podjętych uchwał poprzez poszczególne szczeble władzy w PZD. To nie prezes ROD  wymyśla sobie zasady realizacji zadań, tak pod względem organizacyjnym, rzeczowym i finansowym. W związku powyższym, że wiele obowiązujących zadań nadal nie zostało w pełni zrealizowanych, pomimo  znacznego postępu w ich realizacji w ostatnich trzech latach. Zarząd ROD jest zobowiązany do ich  wykonania.

Do takich  zadań podstawowych należą:

1. Oznakowanie w terenie wszystkich działek numerami zgodnie z obowiązującą  ewidencją, zawartą w rejestrach i wykonanymi mapami poszczególnych sektorów. Ponadto przewodniczący sektorów posiadają  aktualne wykazy działkowiczów i pełny dostęp do rejestrów. W 2024 r. będziemy chcieli uporać się z tym problemem § 72 poz.2 regulaminu. Dalszej likwidacji jemioły  jako pasożyta również rosnącego na drzewach i  krzewach, szczególnie owocowych. Należy tego pasożyta niszczyć w pobliżu sektorów. Również  prowadzi  wycinkę dzikich drzew i krzewów w obrębie działek i sektora. Dotyczy to rosnących od  wielu lat sosn, świerków, talii, jałowca, rozsadnik parcha jabłoniowego przyczyniającego się do wzrostu chorób grusz, a zarazem zmniejszenie plonów tych drzew. Dotyczy również niszczenia odrostów dzikich drzew i krzewów w ogrodzeniach działek i ogrodzeniach sektorów do czego zobowiązani są działkowicze. Z uwagi na dużą ilość rosnących dużych drzew, sosny, jodły, świerka, tui i innych, Zarząd będzie dążył do ich wycinki, zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie środowiska. W tym zakresie mamy w Zarządzie znaczną ilość skarg na sąsiadów, bo dużo drzew zacieniają pobliskie działki, osuszają działki sąsiednie niszczą ogrodzenia, zagrażają liniom energetycznym, przerastają na obcy teren, jako zbyt wysokie i zmieniające pole widzenia  z pobliskich budynków.

2. Nowy działkowicz powinien dokonać obmiaru  przydzielonej działki, czy jest jej powierzchnia zgodna z zapisami w rejestrze. Bardzo często się zdarzało, że sąsiedzi odstępowali  sobie część gruntów, a nawet zmieniali granice poprzez niewłaściwe postawienie ogrodzenia.

3. Szczególną uwagę zwróci się na prawidłowe zagospodarowanie działki, poprzez nasadzenia. Nowi, a szczególnie młodzi działkowicze uważają, że im wszystko wolno  robić na działce sadząc różne obce drzewa i krzewy nie owocowe, jak  sosny, świerki, jodły, dziki winogron itd. W przyszłości dokonane nasadzenia rosną wysokie  i są problemy z sąsiadami  i ich likwidacją.

4. Dużym problemem jest przerastanie żywopłotów przez ogrodzenia na teren  dróg wewnętrznych, alej i do sąsiadów. Ten problem występuje na prawie wszystkich sektorach, a szczególnie na sektorze  Jarzębina. Ciągłe pisma  ze Spółdzielni Mieszkaniowej, na sektorze  Zielona gdzie jest  dużo posadzonych drew owocowych zbyt blisko ogrodzeń Wspólnoty Mieszkaniowej, skąd są interwencje. Drzewa są zbyt wysokie i wyrastają znacznie wyżej niż są betonowe ogrodzenia Wspólnoty, powodując zacienianie obiektów.. Przypomina się, że za wynikające nieprawidłowości na działce odpowiada  działkowicz, bo  to on użytkuje  dzierżawioną działkę.

5. Zwraca się uwagę działkowiczom, ze oni są działkowiczami, a  nie właścicielami działek. Często podczas prywatnego pozbycia się działki, mówi się o sprzedaży, a nie o odstąpieniu, wprowadzając nabywcę działki w błąd. Są przypadki, że po śmierci działkowicza, spadkobiercy prawni do jego majątku, również są spadkobiercami działki po zmarłym. Jest to pomylenie pojęć. Po śmierci działkowicza, prawo do działki mają w pierwszej kolejności dzieci, wnuki i rodzina. Chęć nabycia działki po zmarłym należy zgłosić w biurze Domu Działkowca w terminie zawartym w regulaminie. Po tym terminie działka może zostać przejęta na stan sektora.

6.. Dużą uciążliwość stanowią zmienione adresy i telefony, taki stan dezorganizuje  prawdziwy tok pracy z zakresu powiadomień o nieprawidłowym zagospodarowaniu działki, wysokości opłat, ściągalności naliczeń i w wielu innych sprawach.

7. O istniejących nieprawidłowościach informowaliśmy działkowiczów poprzez informacje w Gazecie Brzeskiej, co nadal będziemy czynili. Mamy nadzieję, że wskazane uchybienia będą w najbliższej przyszłości  zlikwidowane przez działkowiczów.

Za Zarząd ROD „Brzeg” w Brzegu

Dr. inż. Duda Józef